Cách Relock Bootloader Xperia Thành Công Chi Tiết

Unlock Bootloader cho bạn nhiều quyền hạn hơn để truy cập sâu vào hệ thống của Android nhưng đi kèm với đó rủi ro. Do đó Sony không cho phép bạn khôi phục ROM gốc...