Cách Sửa Lỗi Could Not Find This Item Windows

Đây là một lỗi khá phổ biến trên Windows 7 khi hệ thống của Windows Explorer bị lỗi không thể nhận dạng được tập tin hoặc thư mục do đó khi bạn bấm Delete sẽ...